Cụ Tổ Tứ Đại Thứ IV

NICOLA  ĐOÀN NGỌC ÁI

(Ông Cựu Ái )

 

          Ông ĐOÀN NGỌC ÁI là con thứ 4 cụ ĐOÀN NGỌC CHẤN , thưở thiếu thời theo nghiệp nghiên bút , nhưng thi cử không thành công , đến năm 25 tuổi Ông gánh vác việc xã hội .

Những chức vụ Ông đảm nhận :

  • Phó Lý :3 năm
  • Lý Trưởng:5 năm

          Sau thời gian trên , Ông trở về vui thú với cảnh điền viên , đọc sách Thánh Hiền . nghiên cứu về học thuyết Khổng , Lão.

Ông sinh hạ : Ô.Văn vĩnh (Lý Vĩnh); Ô. (Văn Ri (Lý Ri); B. Chỉ Thận; Ô. Tám

Ông tạ thế ngày :08 tháng 5 –Â.L